Sledováním kvality vzduchu pro Zdravější Životní Prostředí

kvalita_vzduchu_01

Kvalita vzduchu je klíčovým prvkem pro naše zdraví a životní prostředí. Znečištění ovzduší může mít škodlivé dopady na lidské zdraví a také na ekosystémy. Mezi nejčastější znečišťující látky patří CO2 (oxid uhličitý) a pevné částice, které vznikají při spalování fosilních paliv a dalších lidských aktivitách. Měření těchto látek je nezbytné pro monitorování a snižování znečištění vzduchu.

Měření CO2

Infračervená spektroskopie: Tato metoda využívá vlastností molekul CO2 absorbovat specifické frekvence infračerveného záření. Přístroje jako infračervené spektrometry mohou analyzovat absorpční spektrum vzorku vzduchu a určit koncentraci CO2.

Chemické senzory: Tyto senzory detekují CO2 na základě chemických reakcí, které produkují elektrický signál přímo úměrný koncentraci oxidu uhličitého.

Základní měření s měřičem CO2: Tyto jednoduché přístroje jsou běžně k dispozici a mohou poskytnout okamžité odhady koncentrace CO2. Některé z nich jsou například používány v domácnostech, školách a kancelářích pro sledování kvality vzduchu.

Měření pevných částic ve vzduchu
Pevné částice ve vzduchu jsou mikroskopické částice pevného materiálu, které jsou volně rozptýleny ve vzduchu. Tyto částice mohou pocházet z různých zdrojů, jako jsou průmysl, doprava, požáry nebo přírodní procesy. Kontrola a měření pevných částic je důležitá z několika důvodů:

Zdravotní dopady: Pevné částice, zejména ty s velmi malou velikostí (PM2.5), mohou pronikat hluboko do plic a způsobovat různá onemocnění dýchacího ústrojí a srdce.

Estetika a viditelnost: Vyšší koncentrace pevných částic mohou způsobit zakalení vzduchu a snížit viditelnost, což může mít vliv na řízení a bezpečnost.

Vliv na životní prostředí: Pevné částice mohou mít negativní vliv na rostliny, vodní ekosystémy a celkovou kvalitu půdy a vody.

Měření pevných částic se provádí pomocí několika technik, z nichž některé jsou:
 - Metoda odstředivého síta: Tato metoda používá odstředivé síto k třídění pevných částic podle velikosti.
 - Metoda laserové difrakce: Přístroje s laserovou difrakcí mohou měřit velikost a počet pevných částic ve vzduchu.
 - Metoda gravimetrie: Tato metoda se zakládá na vážení filtru, na kterém jsou pevné částice zachyceny po určitou dobu.

 

 Všechny měřiče naleznete v kategorii KVALITA VZDUCHU